NefroVR

The aim of the project is to create and test a prototype of the NefroVR device – a user-friendly machine for more effective and comfortable hemodialysis, to strengthen research, development and technological innovation, and to increase the involvement of enterprises in scientific research.

The technology currently being developed and tested is to provide more patients with the opportunity to experience better quality hemodialysis with an increased degree of comfort of use. This innovation includes a user-friendly application for setting up patient profiles and sessions, tailoring various activities to each patient’s individual requirements, tracking patient results and viewing in-depth visual analytics. The application will also enable medical staff to remotely monitor the work of their patients. The results of individual hemodialysis sessions will be automatically saved – online or locally – providing detailed analysis and reports. This innovative approach to the hemodialysis process is to provide a more comfortable medical procedure than the traditional methods currently used.

 

Benefits for patients:

– more effective dialysis (faster cleansing of the body of toxins)
– increasing comfort during medical procedures
– making the dialysis process more attractive through immersion in virtual reality, relaxation, and introducing elements of gamification
– the possibility of buying a device for home (affordable price, ease of use, monitoring of results and contact with medical staff)

 

Benefits for medical staff:

– accelerating the positive effects of dialysis in patients
– facilitating and pleasant cooperation with patients
– work with precise medical measurements and a friendly database interface
– the ability to control the results of individual patients (remotely and in the place of dialysis)

 

 

Project value: PLN 1,702,389.90

Co-financing: PLN 1,205,487.70 – Regional Operational
Program for the Zachodniopomorskie Voivodeship for 2014-2020, European Union
funds under the European Regional Development Fund

Leading entity: Panopticum

Project partners: Pomeranian Medical University in Szczecin and 24fps

 

Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie prototypu urządzenia NefroVR – przyjaznej dla użytkowników maszyny do efektywniejszej i bardziej komfortowej hemodializy, wzmacnianie badań, rozwoju oraz innowacji technologicznych i zwiększone zaangażowanie przedsiębiorstw w badania naukowe.

Obecnie opracowywana i testowana technologia, ma zapewnić większej liczbie pacjentów możliwość doświadczenia hemodializy lepszej jakości, o zwiększonym stopniu komfortu użytkowania. Ta innowacja obejmuje przyjazną w obsłudze aplikację, służącą do konfigurowania profili i sesji pacjentów, dostosowywania różnych działań do indywidualnych wymagań każdego pacjenta, śledzenia wyników pacjentów i przeglądania dogłębnych analiz wizualnych. Aplikacja umożliwi również personelowi medycznemu zdalne monitorowanie pracy swoich pacjentów. Wyniki poszczególnych sesji hemodializy będą automatycznie zapisywane – online lub lokalnie – zapewniając szczegółowe analizy i raporty. To innowacyjne podejście do procesu hemodializy ma zapewnić bardziej komfortową procedurę medyczną niż stosowane obecnie metody tradycyjne.

 

Korzyści dla pacjentów:

– efektywniejsza dializa (szybsze oczyszczanie organizmu z toksyn)
– zwiększenie komfortu podczas prowadzonych zabiegów medycznych
– uatrakcyjnienie procesu dializy poprzez immersję w wirtualnej rzeczywistości, relaksację, a także wprowadzenie elementów grywalizacji
– możliwość zakupu urządzenia do domu (przystępna cena, łatwość użytkowania, monitoring wyników i kontakt z personelem medycznym)

 

Korzyści dla personelu medycznego:

– przyspieszanie pozytywnych efektów dializ u pacjentów
– ułatwienie i uprzyjemnienie współpracy z pacjentami
– praca z precyzyjnymi pomiarami medycznymi i przyjaznym interfejsem bazy danych
– możliwość kontrolowania wyników poszczególnych pacjentów (zdalnie i w miejscu prowadzonych  dializ)

 

Wartość Projektu: 1 702 389,90 PLN

Dofinansowanie: 1 205 487,70 PLN – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podmiot wiodący: Panopticum

Partnerzy projektu: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz 24fps

  

Back

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy